Rapporten "Musikk i tall 2012" blir i dag offentliggjort og viser oppløftende tall for norske konsertarrangører. Salg av konsertbilletter står for hele 50 prosent av den totale omsetningen i musikkbransjen i Norge. Dette er en markant endring fra tiden der platesalg ofte var den viktigste inntektskilden og bekrefter norske konsertarrangørers avgjørende rolle i musikkmaskineriet.

Rapporten Musikk i tall 2012 er utført av Rambøll Management Consulting, på oppdrag fra Kulturrådet og Kulturdepartementet. Ambisjonen med prosjektet er å beregne den økonomiske verdien av norsk musikkbransje for 2012. Alle typer musikk er inkludert i beregningen.

Av rapporten går det frem at den norske musikkbransjen omsatte for totalt 3 086 millioner kroner i 2012. Av dette stammer 1 536 millioner fra konsertvirksomhet:

- De samlede billettinntektene i Norge i 2012 var på 1 433 millioner kroner
- Konsertvirksomhet utgjør 50 prosent av de totale inntektene i musikkbransjen
- Festivaler utgjør 21 prosent av inntektene
- Konsertarrangører og helårsarrangører utgjør 31 prosent av inntektene
- Lag, foreninger og organisasjoner utgjør 15 prosent av inntektene

Beregningene av billettinntektene i Norge er gjort ved bruk av TONOs vederlagsinntekter som betales inn fra konsertarrangørene etter total omsetning fra billettsalg.

- Dette er en bekreftelse på viktigheten av norske konsertarrangører og ikke minst viser det at det norske folk setter stor pris på jobben som legges ned. Det er gledelig, som konsertarrangørenes interesseorganisasjon, å registrere at det er stort etterspørsel etter konsertopplevelser hele året, sier Gry Bråtømyr, fungerende daglig leder i Norsk Rockforbund.

Bruker 284 kroner i snitt på konserter

Beregnet per innbygger er musikkomsetningen i Norge noe lavere enn våre naboland Sverige og Danmark. Men når vi ser på hvor stor prosentandel av dette som kommer fra konsertvirksomhet er fordeling annerledes.

Mens konsertvirksomhet står for 37% av den totale musikkomsetningen i Danmark, står den for 50% i Norge. Svenskene slår oss på mållinja med 53%.

Rapporten forteller videre at gjennomsnittsnordmannen i 2012 brukte 284 kroner på konserter. Tilsvarende tall i Sverige og Danmark, er henholdsvis 320 kroner og 225 kroner.

Det har vært bred oppslutning i musikkbransjen rundt gjennomføringen av rapporten. Norsk Rockforbund har sammen med en rekke andre sentrale bransjeaktører og organisasjoner vært involvert i utformingen av prosjektet gjennom deltakelse i en egen referansegruppe.

- Det er utrolig viktig at vi, som i våre naboland, får konkrete tall på bordet. Det er derfor svært gledelig at man nå innhenter tall også for 2013, og avgjørende at man fortsetter i årene fremover, avslutter Bråtømyr.

Foto: Oddbjørn Steffensen, Musikknyheter.no

Rapporten kan leses i sin helhet her