Musikknyheter.no anmelder ikke Kendrick Lamar på Øyafestivalen på grunn av fotoforbud. Det ble ikke gitt tillatelse til å fotografere denne konserten, fra fotograv eller publikumsområde.

Øyafestivalen har i lang tid forsøkt å forhandle fram en tillatelse, slik at norske medier kan fotografere under konserten. Dessverre endret ikke dette artistens krav.

Her er hvorfor vi boikotter konserter med fotoforbud eller fotokontrakt:

I mange år har det vært et stadig økende problem med band og artister som krever at fotografer signerer fotokontrakter for å få lov til å fotografere konserter. Kontraktene varierer i strenghet, fra et ønske om at bildene ikke kan brukes for økonomisk vinning for fotografen, til at man må si fra seg alle rettigheter og eierskap over eget arbeid, og i ekstreme tilfeller må alt materiale sendes til artist før det slettes fra fotografens harddisk. I tillegg finnes det store band og artister som kun bruker egne fotografer, og sender egne bilder til aviser og magasiner for å slippe å takle problemstillingen og å ha 100% kontroll.

Denne ønskede kontrollen og eierskapet over andres åndsverk er noe vi i Musikknyheter.no ikke aksepterer, og i likhet med de fleste andre medier i Norge er vårt standpunkt at dersom fotografen ikke får utøve og eie eget arbeid, vil vi heller ikke anmelde eller omtale konserten.

Med dagens teknologi og smarttelefoner er fotografi, og spesielt konsertfotografi, et utdøende yrke. Det er altfor lett for artister og medier å velge å bruke gratis lavkvalitets-mobilbilder funnet på sosiale medier fremfor å faktisk takle problemstillingen med kontrakter, noe vi er totalt uenige i. Dette er noe som i ytterste konsekvens vil kvele hele yrket konsertfotografi, og som vil gjøre at elendig kvalitet på bilder vil være den nye og aksepterte normalen . Vi velger heller å boikotte konsertene, da vi mener at konsertfoto og konsertanmeldelser går hånd i hånd og er yrker verdt å ta vare på.

Takket være norske mediers stille, men standhaftige protest mot dette, og takket være plateselskapenes og konsertarrangørenes iherdige innsats for å hjelpe oss, har lille Norge blitt et foregangsland når det kommer til å legge vekk kontrakter. Vi er blant få, om ikke det eneste landet, hvor selv store internasjonale arena- og stadion- artister har godtatt å ikke bruke kontrakt, men å la fotografene få eie egne bilder fra konsertene. I utlandet har ikke dette gått ubemerket hen, og flere medier har skrevet “look to Norway” i forbindelse med artikler om fotokontrakter.

Vi forstår at vårt valg vil provosere mange, men vi står bak våre fotografer og støtter deres integritet og krav til eierskap over eget åndsverk.


---


In English:

The summer is far from over, but so far we've already chosen not to review concerts with Eminem, Ry Cooder, The Offspring, Bruno Mars and King Crimson because of photo contracts or photo bans. Yesterday, at the Øya Festival, Arctic Monkeys denied our photographers their right to do their job using an unreasonable photo contract.

Here is why we're boycotting:

For several years, there has been an increasing problem with bands and artists demanding that concert photographers sign contracts to be allowed to shoot gigs. The contracts vary in how strict they are, from making sure the pictures won’t be used for the photographer’s financial gain, to the photographer having to sign off all rights and ownership over their own work and material. In extreme cases, they demand that all pictures are sent to the label or artist, and then deleted from all and any device belonging to the photographer. In addition to this, there are big bands and artists who will only ever use their own photographer and send their own photos to media outlets. This way they don’t have to deal with external photographers at all, and they have 100% control of what is published in the media.

This type of control and wanting ownership of other creative artists’ work and copyright is something Musikknyheter refuses to accept, and like most other media outlets in Norway, our position is that unless the photographer is allowed to perform and own their own work, we will not review or write about the concert.

With today’s technology and smartphones, photography - and concert photography in particular - is a profession about to go extinct. It is all too easy for artists and media to choose sourcing free low-quality phone pictures from social media rather than actually dealing with the contracts issue, which is something we strongly oppose. These are actions that at the end of the day will eradicate concert photography as a profession, and will lead to poor quality pictures being the new and accepted standard. We choose instead to boycott the concerts since we firmly believe that concert photography and concert reviews are two halves of a whole. They are both professions worth keeping and protecting.

Thanks to Norwegian media’s quiet but determined protest against contracts, and thanks to labels and venues’ hard work and persistence in helping us, Norway, though a small country, has become a pioneer in making bands and artists set their contracts aside. We’re among few, if not the only country, where even arena and stadium-sized national and international bands have agreed to not demand signed contracts, but to let photographers own their own photos. This is something which has been noticed even abroad, and several media outlets have published articles about photo contracts where “Look to Norway” is a recurring term.

We understand that our choice to boycott these gigs is a controversial one, but we back our photographers, and we support their integrity and demand of ownership of their own work and copyrights.